ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวปิยวรรณ ขาวเขียว
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายมีชัย อ่อนขวัญ
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายเผ่าศักดิ์ พิทักษ์เสรีธรรม
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวเบียร์ ทิวะโร
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุทธินันท์ แสงเงิน
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวณิชกานต์ คงตำหนิ
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนวพร ทิพเศษ
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนินทิตา กังแฮ
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2