ข่าวจากฝ่ายอาคารสถานที่
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสภาราชินี ๒ กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ On site 50/50 (อ่าน 4026) 17 ธ.ค. 64
แบบแผนผังการใช้ห้องเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 (กรณีเปิดเรียนในรูปแบบ on site) (อ่าน 4094) 24 ต.ค. 64
ป้ายชื่อโรงเรียน (อ่าน 9148) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 1 (อ่าน 8614) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 2 (อ่าน 8563) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 3 (อ่าน 8543) 23 พ.ค. 62
อาคารเรียน 4 (อ่าน 8651) 23 พ.ค. 62
อาคารโรงฝึกงาน (อ่าน 8284) 23 พ.ค. 62
อาคารหอประชุม (อ่าน 7072) 23 พ.ค. 62