ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน/นักการ)

นายชาญชัย แซ่เอี๊ยบ
นักการภารโรง

นส.อรพรรณ ทัดงาม
แม่บ้าน

นางศิริวรรณ วัฒนบัญชา
แม่บ้าน

นางวิลัยวรรณ ลุ้งใหญ่
แม่บ้าน

นางสาวกัญญา ดำคง
แม่บ้าน

นางสาววันเพ็ญ วังสา
แม่บ้าน

นางนงลักษณ์ ไพริน
แม่บ้าน