ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน/นักการ)

นายชาญชัย แซ่เอี๊ยบ
นักการภารโรง

นายประดิษฐ์ อยู่อำไพ
นักการภารโรง

นายสุรพงษ์ เที่ยงธรรม
พนักงานโรเนี่ยว

นส.อรพรรณ ทัดงาม
แม่บ้าน

นางศิริวรรณ วัฒนบัญชา
แม่บ้าน

นางวิลัยวรรณ ลุ้งใหญ่
แม่บ้าน

นางสาวกมลนุช เพ็ชรคง
แม่บ้าน

นางสาวกัญญานันท์ ดำคง
แม่บ้าน