ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ กะจันทร์
ครู คศ.1

นางศรีรจนา ไทยกลาง
ครู คศ.3

นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี จันสุก
ครู คศ.1

นายโชค มณีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้่าง

นายพันธกานต์ รองพล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิลุบล อุปถัมภ์
ครูอัตราจ้าง