กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรพรรณ สัตถาภรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นายโชค มณีกุล
ครู คศ.2

นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวปาจรีย์ จริงจิตร
ครู คศ.2

นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมนิกา สีสลับ
ครู คศ.1

นายวาทิตย์ ชัยคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรภรณ์ มานะกล้า
ครูผู้ช่วย