ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรพรรณ สัตถาภรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีรจนา ไทยกลาง
ครู คศ.3

นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี จันสุก
ครู คศ.2

นายโชค มณีกุล
ครู คศ.2

นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปาจรีย์ จริงจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข

นายพันธกานต์ รองพล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5