ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโชค มณีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีรจนา ไทยกลาง
ครู คศ.3

นายวิชาญ มณีโชติ
ครู คศ.3

นางพรพรรณี ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นายคงศักดิ์ ปัญจมาตย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี จันสุก
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ กะจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวศิรินาฏ อ่อนชื่นจิตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนราจันทร์ ศรีสุข
ครูอัตราจ้่าง

นายพันธกานต์ รองพล
ครูอัตราจ้าง