ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
ครู คศ.3

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2

นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว

นางวันดี แสงดำ

นางจีรทิปต์ โคกเขา

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช
ครู คศ.2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2

นางจิตติมา ศรีเทพ

นายกฤษกร
ครูผู้ช่วย