กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา สวัสดิมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ์
ครู คศ.2

นางวันดี แสงดำ
ครู คศ.2

นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ครู คศ.3

นางปิยะภรณ์ ภู่กลาง
ครู คศ.3

นางสาวสุจิรา ทองแจ้ง
ครู คศ.2

นายฐานภพ ทวีศักดิ์
ครู คศ.2

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.2

นางจิตติมา ศรีเทพ
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้าง

นางธัญญารัตน์ คงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสิรินาฏ หมาดหลู
ครูอัตราจ้าง