ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิมลทา เพียรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางพัชรี ลันดา
ครู คศ.2

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.2

นางจุฑา โสมสง
ครู คศ.2

นางพันธ์ทิพย์ ทิพย์นุ้ย
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ครู คศ.2

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2