ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางจุฑา โสมสง
ครู คศ.2

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางพัชรีย์ ลันดา
ครู คศ.3

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2

นางสาววิมลทา เพียรดี
ครู คศ.1