กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

นางวิมลทา บูก้ง
ครูชำนาญการ

นางสาวนงเยาว์ จริงจิตร
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์
ครู คศ.3

นางรุ่งศรี เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกวิตา เพ็งพาจร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้า
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย ขวัญอ่อน
ครูจ้าง