กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาภัทร โกเอี้ยน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิพงศ์ จันผลึก
ครู คศ.1

นายณรงฤทธิ์ มณีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย ทองใบ
ครู คศ.1