กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางสาวศมนวรรณ ใจห้าว
ครู คศ.2

นางกาญจนา มานะศิริ
ครู คศ.2

นางสาวภัคมณฑ์กร ชูแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมิลตรา อรรถรัฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคำ
ครู คศ.3

นางสุมณฑา หอยบาง
ครู คศ.3

นายณฐกร ย่องจีน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ