ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุดา พลชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ครู คศ.2

นางวรวรรณ ศรีพล
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา หนูแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
ครู คศ.1

นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง
ครู คศ.1

นางศมนวรรณ เชาว์ทวี
ครู คศ.2

นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครูผู้ช่วย