ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดจิต สุดแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3

นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์
ครู คศ.3

นางเรณู ฮุยเคียน
ครู คศ.3

นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.2

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1

นางปิยรัตน์ ชัยบัว
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้่าง