ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดจิต สุดแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3

นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางเรณู ฮุยเคียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ
ครู คศ.3

นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย
ครู คศ.2

นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวสุรัสวดี ละงู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางปิยรัตน์ ชัยบัว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ครูอัตราจ้่าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7