กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอาพร มากคงแก้ว
ครู คศ.2

นายพชร จิตขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวรฐิตา จันทร์เจิดศักดิ์
ครู