ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจพร คงจัทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุดมศรี กรุณกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางยุพยง สงยอด
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2

นางชุติมณฑน์ หมุกรอด
ครู คศ.2

นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์
ครู คศ.2

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางยลดา ขุนอินทร์
ครูผู้ช่วย

Gisela May Gorne
ครูอัตราจ้าง

Si Qi Zuo
ครูอัตราจ้าง

นายอรรถพล ทองชุม
ครูอัตราจ้าง