กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร คงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1

นางยลดา ขุนอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวนิศารัตน์ ทองย้อย
ครู คศ.1

นางสาวภัทรานิษฐ์ อินดำ
พนักงานราชการ

นายอรรถพงษ์ ทองชุม
ครูอัตราจ้าง

Miss Rubilyn M. Casem
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.2

นางสาวกิตติมาภรณ์ หลักทรัพย์
พนักงานราชการ

Miss Gen Gen Calumbiran
ครูอัตราจ้าง

Miss Li Zhao
ครูอัตราจ้าง

Miss Feng Siyu
ครูอัตราจ้าง