ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจพร คงจัทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุดมศรี กรุณกิจ
ครู คศ.2

นางวรรณา ไชยบุตร
ครู คศ.2

นางอรยาพร ไกรเทพ
ครู คศ.2

นางยุพยง สงยอด
ครู คศ.2

นางศรีนรา สกาวสุวรรณ
ครู คศ.2

นางชุติมณฑน์ หมุกรอด
ครู คศ.2

นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์
ครู คศ.2

นางวัลลี มณีกุล
ครู คศ.2

นางอรอนงค์ เหลียวพัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง
ครู คศ.1

นางยลดา ขุนอินทร์
ครูผู้ช่วย

Gisela May Gorne
ครูอัตราจ้าง

Si Qi Zuo
ครูอัตราจ้าง

นายอรรถพล ทองชุม
ครูอัตราจ้าง