ลูกจ้างชั่วคราว(ยามรักษาการณ์)

นายสมพงษ์ แก้วช่วง
ยามรักษาการณ์

นายทิวา จูมิ
ยามรักษาการณ์

นายธนกฤต ตันประดิษฐ์
ยามรักษาการณ์