ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.1

นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
ครู คศ.1

นายสุรเมธ พลชัย
พนักงานราชการ

นายสุเมธ ลุ้งใหญ่
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุบลรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอนศิลปะ)