กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ สังข์ทอง
ครู คศ.2

นางเกษณีย์ บาลทิพย์
ครู คศ.1