ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอนก ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเชิญพัดชา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.1

นายพิชิตพงษ์ ทวีตา
ครู คศ.1

นายชวัช ปานทุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นายสุรเมธ พลชัย
พนักงานราชการ