ข่าวจากฝ่ายบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (อ่าน 127) 27 ก.พ. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 117) 27 ก.พ. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ (อ่าน 245) 27 ก.พ. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (อ่าน 92) 27 ก.พ. 66
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 138) 27 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 291) 08 พ.ย. 65
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (แบบ คส.2) (อ่าน 10688) 10 ต.ค. 65
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 735) 10 ต.ค. 65
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566 (แบบ รร.1) (อ่าน 3744) 10 ต.ค. 65
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 327) 07 ต.ค. 65
แบบขออนุญาตลา (อ่าน 322) 07 ต.ค. 65
แบบขอเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ (อ่าน 256) 07 ต.ค. 65
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (อ่าน 371) 07 ต.ค. 65
04 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 265) 20 ก.ย. 65
03 ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 310) 20 ก.ย. 65
02ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 282) 20 ก.ย. 65
01 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 302) 19 ก.ย. 65
วPA โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 410) 26 ส.ค. 65
รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (อ่าน 463) 25 ส.ค. 65
หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับ 2) (อ่าน 728) 16 มิ.ย. 65
คู่มือกรมบัญชีกลาง mobile application (อ่าน 692) 16 มิ.ย. 65
ระบบ digital pension (อ่าน 770) 16 มิ.ย. 65
แบบ 7127 การปรับปรุง / เพิ่ม ข้อมูลบุคคลภาครัฐ (อ่าน 741) 16 มิ.ย. 65
หนังสือซักซ้อมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 655) 16 มิ.ย. 65
ตารางสรุปการยื่นประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 756) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แบบ PA 5/ส (อ่าน 836) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แบบ PA 4/ส/สพฐ. (อ่าน 2948) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ แบบ PA 4/ส/สพฐ. (อ่าน 6766) 18 พ.ค. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู แบบ PA 3/ส (อ่าน 14200) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แบบ PA2/ส (อ่าน 25485) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แบบ PA2/ส (อ่าน 649) 18 พ.ค. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) แบบ PA2/ส (อ่าน 634) 18 พ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 656) 18 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนศิลปะ/ทัศนศิลป์ (อ่าน 3814) 29 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างสอนศิลปะ/ทัศนศิลป์ (อ่าน 3817) 27 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนศิลปะ (อ่าน 3872) 17 ธ.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 4614) 11 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรักษาความสะอาด (อ่าน 3832) 09 พ.ย. 64
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาแนะแนว (อ่าน 4404) 31 ต.ค. 64
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ ร.จ.พ.) (อ่าน 3943) 26 ต.ค. 64
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ รร.1) (อ่าน 3800) 26 ต.ค. 64
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 3771) 26 ต.ค. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 2565 (อ่าน 3726) 26 ต.ค. 64
ว9-2564 (อ่าน 3912) 26 ก.ย. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนสภาราชินี 2 (อ่าน 3930) 23 ส.ค. 64
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู ภาคเรียนที่ 1/2564(วฐ.2/1) (อ่าน 4064) 23 ส.ค. 64
รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ (อ่าน 4204) 11 ม.ค. 64
แบบคำร้องขอย้ายครูและบุคลากรฯ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 14902) 11 ม.ค. 64
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 7105) 24 ธ.ค. 63
เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 8925) 24 ธ.ค. 63