ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 5. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2561 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:46  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 4. พนักงานส่งเสริมความประพฆตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:45  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 3. ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปี 2559 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:43  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัล หนึ่งแสดครูดี ปี 2556 จากสำนักงาน คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2. รองผ๔้อไำนวยการโรงเรียนดีเด่น ปี 2556 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ รักแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,09:33  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลี จริงจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้่างคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2559,13:00  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,17:02  อ่าน 1133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,16:59  อ่าน 1212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการแข่งขันด้านอาหาร ปี2551-2557
ชื่ออาจารย์ : นางศรีสุดา พรหมดนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,17:25  อ่าน 876 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ ชูเวทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,17:14  อ่าน 1001 ครั้ง
รายละเอียด..